Download 1914 by Peter Olausson PDF

By Peter Olausson

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en stoop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Sverige forever in my heart

I Malmö kastas antisemitiska glåpord efter en ortodox rabbin. I Tomelilla haglar stenar över en ung slöjklädd mamma. I Eslöv, som brukar kallas Sveriges tråkigaste stad, bor ”familjen Kebab”. I Kattarp attackeras en flyktingfamiljs hem av en hatisk mobb.

Kort om känslor

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en consultant until de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Traktat om toleransen

"Det mord som med rättvisans svärd förövades på Calas i Toulouse den nine mars 1762 är en av de säregna tilldragelser som förtjänar vår tids och eftervärldens uppmärksamhet. "

Utgångspunkten för Voltaires resonemang i Traktat om toleransen (1763) är avrättandet av köpmannen Jean Calas i Toulouse år 1762 efter en rättegång där katolsk fanatism spelat en avgörande roll. Voltaire bygger ut sin redogörelse för denna affär until eventually en svindlande vidräkning med religiös ofördragsamhet, och hans satiriska talang firar triumfer i en mängd exempel från kyrkans historia. Denna kamp för ökad tolerans ledde inte bara until eventually upprättelse åt familjen Calas utan fick följder för hela den moderna västerländska uppfattningen om att tänka fritt.

Voltaire, egentligen François Marie Arouet, (1694-1778) var en av upplysningens främsta tänkare. Voltaire var kontroversiell och flera av hans verk förbjöds eller brändes och han hamnade until och med i Bastiljen.

Förnuft och högmod

Lena Andersson är en av de vassaste och mest kompromisslösa skribenterna i Sverige idag. Inte minst när hon skriver om faith och relativism. Vilket hon gärna gör. Hennes skärskådande av kyrkans och Guds roll i samhället, liksom trons och postmodernismens påverkan på tänkandet, är obevekligt och väjer inte för de svåraste frågorna kring individens fria val, värden, sanning och statens oberoende.

Additional resources for 1914

Sample text

Logos syftar alltså på både språk och tanke, och hur de hänger ihop. Ett fint exempel på det är första meningen i Johannesevangeliet. Där står "I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud". Nya testamentet är skrivet på grekiska. I grundtexten står det "I begynnelsen var logos". För dig som blivande lärare betyder logos att det inte räcker med att din tanke stämmer. Du måste också välja språk som gör att mottagarna förstår vilken tanke det är du försöker göra gemensam med dem.

Delectare syftar till att övertyga genom, att behaga. Detta ställer kravet på talaren att hon ska vara 'behagfull'. Eftersom det är en dödssynd att tråka ut sin publik måste språkliga finesser, lustigheter, smicker och annan teknik användas för att visa att man är välvilligt inställd till sin publik, och därmed göra publiken välvilligt inställd och mottaglig. Denna plikt känns igen i ethos. Något lite kategoriskt skulle vi därför kunna dela in ovanstående delar på följande sätt: Plats i talet Början Mitten Slutet Talarens plikter Behaga Undervisa Röra känslor Bevisning Logos RETORIK FÖR LÄRARE Ethos Pathos 47 Konsten att välja språk konstruktivt Det finns många olika retorikdefinitioner.

När du väl har bestämt dig för din tes är det dags att samla material som kan vara till nytta senare för din argumentering. I detta läge finns inga onyttiga kunskaper. Allt kan vara till nytta. RETORIK FÖR LÄRARE 57 RETORISKA REDSKAP OCH ANNAT SKOJ Därför samlar man in så mycket kunskap som möjligt. Quintilianus skrev angående det här att samla så mycket som möjligt "Det är lättare att beskära en vildvuxen planta än att få en förtorkad växt att framstå som en fulländad skapelse". Som en hjälp att hitta material har retoriken utvecklat den så kallade topikläran.

Download PDF sample

Rated 4.21 of 5 – based on 28 votes